HomeTính NăngThông Báo: Phần Mềm Kế Toán VietWin cập nhật tính năng Thêm Nhiều Cấp Tài Khoản Dưới & tính năng Cập Nhật Nhanh Nhóm Công Thức

Thông Báo: Phần Mềm Kế Toán VietWin cập nhật tính năng Thêm Nhiều Cấp Tài Khoản Dưới & tính năng Cập Nhật Nhanh Nhóm Công Thức

VietWin - Phần mềm kế toán EGames - VietWin 7

Kính gửi quý khách hàng,

  • Công ty xin thông báo PMKT Vietwin cập nhật tính năng:
  • 1. Thêm nhiều cấp tài khoản dưới
  • 2. Cập nhật nhanh nhóm công thức

Trân trọng!

VietWin - Phần mềm kế toán EGames - VietWin 7
Thông Báo: Phần Mềm Kế Toán VietWin cập nhật tính năng Thêm Nhiều Cấp Tài Khoản Dưới & tính năng Cập Nhật Nhanh Nhóm Công Thức

=========================&&& =========================

Announcement: VietWin Accounting Software has updated the features of Adding Multiple Sub-Account Levels & Swift Formula Group Updates

Dear valued customers,

We would like to inform you that Vietwin Accounting Software has been updated with the following features:

  1. Added multiple sub-account levels.
  2. Enhanced the formula group update process for faster performance.

Best regards!

Leave a comment